معلومات به مسافرین

مراقبت و کنترول در سرحدات : رئیس جمهور تصمیم گرفت که فوراً کنترول و تفتیش های منظم در نقاط ورودی قلمرو ملی بعمل آید.

این بازرسی ها و تفتیش ها در نقاط عبوری واقع سرک های موتر رو، خطوط آهن، در مسیر راه های بحری و در میادین هوایی صورت می پذیرد.

میادین هوایی به فعالیت خویش ادامه می دهد.

ارتباطات هوایی و از راه خط آهن فعال می باشد.

JPEG

تاریخ نشر 15/11/2015

قسمت بالایی صفحه