معرفی کالِج قوماندانیت و قرارگاهی به مجتمع اَتشه های نظامی در افغانستان [fr]

تحولات روند حضور نظامی نیروهای بین المللی در افغانستان از همین اکنون باعث تغییرات درمحدودهء مسئولیت و ساحهء کاری اَتشه های نظامی شده است.

این واقعیت با ختم ماَموریت جاری "حمایت قاطع" بایستی در آینده، بیشتر محسوس گردد. فلهذآ از همین امروز ما باید بلادرنگ خودرا به مرحله بعد از سال 2016، آماده ساخته، ابتکار بخرچ داده و مطابقت دهیم تا ایثار عساکر کشته شده ای ما در میدان نبرد و تلاش های بیش از یک دهه بهدر نرود.

JPEG - 370.7 kb
Une douzaine d’attachés de Défense se sont réunis au CSC le 10 février.

بتاریخ 10 فبروری (21 دلو) کم و بیش دوازده اَتشه نظامی در کالِج قوماندانیت و قرارگاهی حضور بهم رسانیدند.

JPEG - 377.2 kb
Présentant le CSC, le général Walizada a notamment souligné l’importance de l’implication française en termes de soutien à la formation des élites afghanes.

جنرال ولی زاده ضمن معرفی کالِج قوماندانیت و قرارگاهی، از اهمیت عملکرد فرانسه در راستای پشتیبانی و تعلیم و تربیه نخبگان افغان یادآور شد.

متاَسفانه اکثر کارکنان موَظف خارجی ملکی و نظامی زمینه کار و خدمت را با داشتن تماس مستقیم با افغان ها ندارند : با مشاهده وضعیت مذکور، بهره برداری از موَقف ده ساله اردوی فرانسه در بطن کالج قوماندانیت و قرارگاهی جهت زمینه سازی ملاقات ها میان مسئولین بین المللی و کارمندان ارشد افغان، کار بخصوص موَثر می تواند باشد. با درنظرداشت چنین دیدگاهی، بتاریخ 10 فبروری 2015 ( مطابق 21 دلو 1393 ) ماَموریت نظامی سفارت فرانسه با همکاری و ارتباط با جنرال ولی زاده فرمانده کالِج قوماندانیت و قرارگاهی امر ابتکار بازدید اَتشه های نظامی کابل را از این مرکز آموزش و پرورش نخبگان نظامی بدست گرفت. در این نهاد حربی، همکاران موَظف در سفارت نظارت خودرا بر نصاب تعلیم و تربیه کالِج قوماندانیت و قرارگاهی پیگیری می نمایند.

JPEG - 447.8 kb
Les stagiaires du CSC bénéficient des matériels les plus perfectionnés au centre d’études linguistiques Victor Hugo, financé par la France

کارآموزان کالِج قوماندانیت و قرارگاهی از پیشرفته ترین وسایل در مرکز فراگیری لسان "ویکتور هوگو" که از سوی فرانسه تمویل می شود، استفاده می کنند.

JPEG - 424.9 kb
Ils sont aujoud’hui en mesure de mettre en œuvre les fondamentaux des présentations tactiques (ici, le fameux « bac à sable »).

امروز آنها قادر اند تا اساسات نمایش های تاکتیکی را اجرآ نمایند.

هکذآ بیش از دوازده هیئت را در ساحه و عمل باهم یکجا ساختیم تا با آنانیکه آیندهء امور دفاعی افغانستان را انضمام بخشیده و سمت سو می دهند، ملاقات نمایند. کالِج قوماندانیت و قرارگاهی حدوداً 5000 افسر را قبلاً تعلیمات داده است و ماَموریت آموزش و پرورش بریدجنرالان و دگرجنرالان آینده، برعلاوه تعلیمات افسران یا قوماندانان قرارگاه لوآها (جگ‌‌‌ړن ها) و قوماندانان آینده تولۍ ها (تورن ها و جگتورن ها) را بعهده دارد. موضوع روز بازدید، برمعتبرترین درس کورس ستراتیژی قوماندانیت قرارگاهی تمرکز داشت. نهادِ اخیرالذکر کارمندان بُلند رتبه وزارت امور داخله، وزارت دفاع ملی، ریاست امنیت ملی و همچنان مسئولین بُلند پایه ملکی را که در معضلات امنیت و دفاع کشور (شورای امنیت، مبارزه علیه فَساد و مواد مخدر و غیره ) دخیل اند، در خود می پذیرد. این مکتب عملاً بنیاد آزمون و پرورش مسئولین آینده ملکی و نظامی می باشد که در زمان نزدیکی رهبری نهادهای امنیتی افغانستان را بدوش شان می گذارند.

JPEG - 450.1 kb
Préparant l’avenir de la coopération internationale en Afghanistan, cette visite aura permis à de nombreuses délégations étrangères de mieux connaître la plus prestigieuse des écoles militaires afghanes.

با آماده ساختن آینده همکاری های بین المللی در افغانستان، این بازدید به اکثر هیئات خارجی فُرصت داد تا یکی از معتبرترین مکاتب نظامی افغانستان را بهتر بشناسند.

تاریخ نشر 22/02/2015

قسمت بالایی صفحه