معرفی پلان راهبردی بین المللی فرانسه درمورد فنآوری دیجیتالی از جانب آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر امور خارجه در فضا و ماحول "زِکمپ" (اِکس – آن – پرووانس، ۱۵ دسامبر ۲۰۱۷ / ۲۴ قوس ۱۳۹۶)

بروز جمعه ۱۵ دسامبر برابر با ۲۴ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه جهت ارائه و معرفی پلان راهبردی بین المللی فرانسه درمورد فنآوری دیجیتالی (https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_numerique_a4_02_interactif_cle445a6a.pdf) در بطن فضا و ماحول "زِکمپ" که محل نمادین بدعت درعرصهء فنآوری دیجیتالی بشمار می آید، عازم منطقهء "اِکس – آن – پرووانس" گردید.

PNG

نمایندگان نظم زیست محیطی فنآوری دیجیتالی فرانسوی و اروپایی موصوف را طی عزیمت اش به آنجا مشایعت و بدرقه می نمودند.

این بازدید آیینه ای بود از دیپلوماسی جدیدی که تعاملات فنآوری دیجیتالی توقع آن را دارد، یا به عبارت دیگر تعمیل یک دیپلوماسی توانمندی که فعالان سکتورهای عامه و خصوصی، جهان پژوهش و نمایندگان جامعهء مدنی را به انجام گفتگو و بحث وامی دارد.

"زِکمپ" (https://thecamp.fr/fr) که مانند "پایگاه تهداب" تصور می گردد، یک مجتمع خارج معیار و محل اجماع عناصر ذیل است : شرکت های بزرگ، شرکت های کوچک و متوسط، برگزیده شدگان و جوامع، ستارتوپ های مستقر، متخصصین، خلاقان جوان. وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه بمناسبت مواصلت اش به منطقهء "اِکس – آن – پرووانس"، فُرصت انجام صحبت و تبادل نظریات را با کارفرمایان و ستارتوپ های بین المللی حاصل نمود.

برعلاوه، موصوف در یک میز مدوری درمورد تعاملات فنآوری دیجیتالی، متشکل از آگاهان بخش ذیربط چون آقای الکساندر کادَن، موسس "انیما.ای."، متخصص هوشمندی مصنوعی، خانم نوامی روث، بنیانگذار "امور مجازی بخدمت واقعیت" و متخصص بین المللی درعرصه های مربوط به واقعیت مجازی، و آقای امین یوسف، بانی سکوی بنام "افروبیت" که نقطه اتصال کتله اتباع دور از وطن در امور تخنیکی با نظم های زیست محیطی قارهء افریقا می باشد، اشتراک ورزید.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-numerique/evenements/article/presentation-de-la-strategie-internationale-de-la-france-pour-le-numerique-par

تاریخ نشر 21/12/2017

قسمت بالایی صفحه