معرفی نظم و ترتیب حمایت از فرانسوییان مقیم خارج از کشور از جانب آقایان ژان– ایوو لودریان، ژِرالد دَرمَنن و ژان– بَتیست لوموان (پاریس ۳۰ اپریل ۲۰۲۰ میلادی / ۱۱ ثور ۱۳۹۹ هجری شمسی) [fr]

آقایان ژان– ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه، ژِرالد دَرمَنن، وزیر عملکرد و احتساب عامه و ژان– بَتیست لوموان، منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه نظم و ترتیب حمایت از فرانسوییان مقیم خارج از کشور را معرفی و ارائه نمودند.

بروز پنجشنبه ۳۰ اپریل ۲۰۲۰ میلادی مصادف به ۱۱ ثور ۱۳۹۹ هجری شمسی، یک کنفرانس سمعی از سوی، میان وزیر اروپا و امور خارجه، وزیر عملکرد و احتساب عامه و منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، و از سوی دیگری، وکلای شورای ملی نمایندگان اتباع فرانسوی مقیم خارج از کشور و رئیس شورای فرانسوییان مقیم خارج از کشور در مقر وزارت اروپا و امور خارجه کشور – "کی دورسیِ" دایر گردید.

جلسه متذکره نخست زمینهء ارزیابی و مداقهء برگشت فرانسوییان مسافر در خارج از کشور را که حکومت فرانسه بمنظور معاونت و رسیدگی به ایشان طی هفته های اخیر شدیداً بسیج شده بود، فراهم کرد : بدین منوال، منبعد تقریباً ۰۰۰ ۱۸۰ تن از هموطنان مان به سرزمین فرانسه معاودت نمودند.

بر حسب الحکم رئیس جمهوری فرانسه، وزارت اروپا و امور خارجه کشور و آنهم در تماس و ارتباط تنگاتنگ با وزارت عملکرد و احتساب عامه جمهوری فرانسه، اکنون تمامی ابزار و امکانات لازمه را جهت اطمینان خاطر هموطنان مان مقیم خارج ازبابت حمایهء صحی، اجتماعی و تعلیمی به مکیال و پیمانهء مشکلاتی که مرض واگیر ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" خلق کرده است، بکار می اندازد.

بدین منوال، در هر جا و مکانی که حالت و وضعیت ایجاب کند، یک انتظام طبی مخصوص جهت پیگیری و مشاورت به هموطنان آسیب پذیرمان مقیم کشور اسکان شان در حال تطبیق است. این انتظام طبی بخصوص بر ساختارهای پیگیری از راه دور و معاینات از راه دور، و همچنان بر عتاد و موجودیت ادویه و اکسیژن، و نهایتاً برای آنعده هموطنان مان که در وضعیت اضطراب و افسردگی صحی قرار داشته باشند، بر راه حل تخلیه صحی اتکأ می ورزد. مبلغ ۲۰ میلیون یورو برای دو ماه نخست انتظام صحی بسیج گردیده است، و تمویل مزبور تا زمان توجیه خط سیر تحول این مرض واگیر، تداوم یافته و حفظ خواهد گردید.

ابطأی اقتصاد جهانی، مستقیماً تعداد غفیری از هموطنان مان را متأثر و متضرر می سازد، بخصوص آنانی را که در کشورهای عاری از یک رشتهء ایمنی کافی زیربنأهای اجتماعی – طبی زیست می نمایند. تقاضاهای استمداد و استعانت عاجل که از سوی سفارتخانه ها و قونسلگری های مان، انجمن ها و مراکز طبی - اجتماعی گسیل گردیده است، از بدو بروز بحران بدینسو از قبل شدیدآً افزایش یافته است. جهت پاسخ دهی به نیازمندی های روزافزون مستضعف ترین و تهی دست ترین هموطنان مان و محروم از اندکترین عرضهء خدمات امدادی و تعاونی از سوی دولت میزبان و اسکان شان، بیمه کنندگان و ساختار های محلی، مبلغی بسطح ۵۰ میلیون یورو در قبال امکانات و ابزار مضاف به بستهء امداد اجتماعی ای که در اختیار سفارتخانه ها و قونسلگری ها قرار دارد، بسیج خواهد گردید.

نهادهای شبکهء تدریس فرانسوی در خارج از کشور که آژانس منوط به تدریس فرانسوی در خارج – (ای.او.اف.او.) متصدی آن است، ترتیبات و انتظامات تداوم شیوهء تعلیم و تعلم را ایجاد کرد – این امر به هموطنان مان مقیم خارج از کشور زمینهء استمتاع از خدمات تعلیمی با کیفیت را علی الرغم مسدودیت فزیکی تأسیسات فراهم می کند. تأثیرات ابطأی اقتصادی اما می تواند ظرفیت و توانمندی بعضی هموطنان مان را در رویارویی با هزینه های مالی دسترسی به شبکهء تدریس فرانسوی در خارج از کشور متأثر و متضرر بسازد.

و همچنان نیز جهت مدد به اتباع فرانسوی ای که شرایط و حالت شان ایجاب می کند، ارزیابی و مداقه پرونده های تقاضای بورس های تعلیمی تا تاریخ ۱۵ می (۲۶ ثور) تمدید خواهد یافت. شوراهای قونسلی مسئول ارزیابی و مطالعهء تقاضاها از شاخصه های موهن در قبال درنظرداشت شرایط و حالات والدین شاگردان طی سال ۲۰۲۰ میلادی (سال ۱۳۹۹ هجری شمسی)، جهت مدنظر گرفتن علی الخصوص تنزیل محتمل عواید در پی بحران صحی استفاده خواهند کرد. عنداللزوم، بعضی خانواده های از قبل بورسیه می توانند به عین ترتیب از حکم تقبل فزاینده رفع ضروریات متمتع گردند. این امر با بسیج تقویتی انتظامات بورس های تعلیمی ای که در مرحلهء فعلی به مبلغ ۵۰ میلیون یورو حدس و تخمین زده شده است، تسجیل می یابد.

از آژانس تدریس فرانسوی در خارج از کشور – "ای.او.اف.او." که ستون فقرات شبکهء تدریس فرانسوی در خارج را تشکیل می دهد و نقش اش در خدمتگزاری به هموطنان مان مشابه نفوذ فرانسه درجهان مبرم و بنیادین محسوب می گردد، نیز پشتیبانی بعمل خواهد آمد. در اثر تقاضای مان، آژانس تدریس فرانسوی در خارج از کشور – "ای.او.اف.او." از همین اکنون به استمداد و استعانت تمامی نهادهای نیازمندی که در هر مقام شناخته شده ای قرار داشته باشد (نهادهای تحت مدیریت مستقیم، نهادهای منشوری و نهادهای شریک) و به تمتع همه خانواده های فرانسوی و خارجی خواهد شتافت. بدین منظور، یک پیش پرداخت خزانه فرانسه جهت پوشش ضروریات خزانه داری آژانس مزبور طی ماه های آینده که مقدار کُلی آن آلآن به مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو تخمین زده شده است، بسیج خواهد گردید. این نیاز و حاجت در پرتو اتخاذ همه تدابیر جهت نجات شبکهء تدریس فرانسوی در خارج از کشور، دقیقاً در ماه جون (ماه های جوزا و سرطان) مجدداً ارزیابی و استقصاء خواهد گردید. وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه انقریب یک راهکار کُلی را درعرصه متذکره به رئیس جمهوری کشور خواهد سپرد. از اعضای شورای ملی دعوت بعمل آمد تا پیشنهادات شان را در زمینه اشعار بدارند : عملاً شرایط ایجاب می کند که ما یکجا باهم در راستای خدمتگزاری به هموطنان مان گام گذاشته و به پیش رویم.

جمعاً، منبعد مبلغ ۲۲۰ میلیون یورو جهت حمایت همزمان صحی، تعلیمی و اجتماعی از هموطنان مان مقیم خارج از کشور، و نتیجتاً در امر معاونت و استمداد شان در مقابل بحران صحی بسیج خواهد گردید. مبلغ مذکور جهت تسهیل عودت اتباع مان حین مسافرت موقت به خارج از کشور از نیمهء ماه مارچ (اوآخر ماه حوت) بدینسو،، بر بستهء حدوداً ۲۰ میلیون یورویی قبلاً بسیج شده اضافه می گردد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/coronavirus-declarations-et-communiques/article/presentation-du-dispositif-de-soutien-aux-francais-de-l-etranger-par-jean-yves

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه