معرفی نشان COP21 / کنفرانس پاریس 2015 [fr]

آقای لوران فابیوس وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه علامهَ تصویری کنفرانس پاریس اقلیم – 2015، ( COP21 ) را معرفی کرد. وی این کنفرانس را رهبری خواهد نمود. آقای فابیوس بر هدف بُلندپروازانه ولی حیاتی این جلسهَ بین المللی که عبارت است از محدود ساختن تاَثیرات نابسامانی اقلیم به دمای 2 درجه سانتیگراد، تاَکید ورزید.

کنفرانس پاریس بی نظمی اقلیم 2015 بطور بیسابقه با هیئت رَیسه ( COP20 ) کشور پییرو و با شراکت و همکاری تنگاتنگ اعضاَی جامعه مدنی اهتمام خواهد پذیرفت. خود کنفرانس از تاریخ 30 نوامبر تا 11 دسامبر 2015 (مطابق 9 الی 20 قوس 1394) در بورژهِ تدویر خواهد یافت. کنفرانس با سهمگیری 196 دسته عضوی، 000 40 اشتراک کننده و حدوداً 000 3 خبرنگار، گردهمآیی نمادینی خواهد بود در راستای احترام به معیارهای کیفیتِ محیط زیست.
la COP 21

JPEG

نابسامانی اقلیم – معرفی نشان کنفرانس پاریس-اقلیم 2015 – نشست مطبوعاتی لوران فابیوس ( پاریس، 14 جنوری 2015 مطابق 24 جدی 1393 )
[Dérèglement climatique - Présentation du logo de la Conférence Paris-climat 2015 - Conférence de presse de Laurent Fabius (Paris, 14 janvier 2015)-
>http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/vues/Kiosque/FranceDiplomatie/kiosque.php?fichier=bafr2015-01-14.html#Chapitre8]

آقای فابیوس در نشست رسانه ای افزود : "فلهذآ با تمامی کشورهای جهان در طول امسال جهت دستیابی به اولین توافقنامهَ جهانی اقلیم در ماه دسامبر سال جاری 2015 با امیدواری کار خواهیم کرد. وظیفه خیلی پیچیده ای است، زیرا باید هر کشور خودگذری نماید، در گام نخست خود ممالکِ بیشترین آلوده کننده محیط زیست. اما رسیدن بدین توافق، امرِ مطلقاً واجبی می باشد."

برای معلومات مزید :
Site internet de la COP21
La COP21 sur Youtube

تاریخ نشر 22/01/2015

قسمت بالایی صفحه