معرفی نخستین نتایج نقشهء باستانشناسی افغانستان در (DAFA) یا هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان [fr]

بروز سه شنبه 27 اکتوبر 2015 (5 عقرب 1394)، هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان (DAFA) با حضورداشت داکتر محمد قیومی مشاور رئیس جمهور، آقای ژان – میشل مارلو سفیر فرانسه، یک هیئتی از سفارت ایالات متحده امریکا به رهبری آقای دیوید لیندوال معاون رئیس مأموریت، یک هیئتی از وزارت اطلاعات و فرهنگ به ریاست آقای مصدق خلیلی معین وزارت نامبرده، نمایندگانی از شرکای بین المللی ما با موجودیت آقای اجمل میوندی (از بنیاد آغا خان برای فرهنگ)، خانم ماریا – ریتا اسِتوزو (از نهاد جهانی یونسکو) و خانم نانسی دوپری (از مرکز افغانستان در پوهنتون کابل) که نیز دعوت شده بود، ولی موصوفه از ایالات متحده امریکا از بابت غیابت خویش معذرت خواهی نمود، پیشرفت ها در امور تعبیه نقشهء باستانشناسی افغانستان را معرفی نموده و در زمینه توضیحات لازمه داد.

JPEG JPEG

هدف از این رویکاری که از جانب جلالتمآب اشرف غنی رئیس جمهور کشور به حکومت فرانسه بذریعهء هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان "دافا" ارائه گردیده بود، فهرست بندی ساحات باستانی، آبدات تاریخی این کشور بزرگ، مشخص ساختن دقیق موقعیت آثار باستانی و سهولت بخشیدن به پژوهش و محافظت از آنها می باشد. نقشهء باستانشناسی افغانستان بشکل یک سیستم بزرگ معلومات جغرافیایی آماده گردیده و از نقشه مذکور نیز چون وسیله ای در اخذ تصامیمی مربوط به تمام پروژه های انکشافی افغانستان (منجمله بهره برداری از معادن، اعمار و توسعهء سرک یا خط آهن، انکشاف شهری وغیره) استفاده شده می تواند.

JPEG


اگر نقشهء باستانشناسی افغانستان به ابتکار "دافا" و با حمایت و سهمگیری مستقیم تعدادی از شرکای بین المللی مانند، یونسکو، بنیاد آغا خان برای فرهنگ، برعلاوه مرکز افغانستان در پوهنتون کابل راه اندازی شده است، اما باید ابزاری باشد که برای افغان ها و در آینده با افغان ایجاد گردد.
هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان "دافا" با داشتن چنین روحیه و دیدگاه، در ماه های آینده چند دور کارآموزی تعلیمات تخنیکی را به باستانشناسان و متخصصین میراث باستانی و تاریخی محل آماده می سازد. مقصد از تدویر این برنامه های آموزشی، حصول شناسایی و عادت نمودن ذوات یادشده با ابزار سیستم معلومات جغرافیایی بوده تا بعداً جهت توسعهء زیرساختارهای کشور بدون رساندن زیان یا صدمه ای به میراث تاریخی ملی، ازآن استفاده نموده بتوانند.

JPEG

تاریخ نشر 12/11/2015

قسمت بالایی صفحه