معرفی شبکهء ارزیابی کارآیی های تشکیلات چند جانبه (موپان) [fr]

سفیر فرانسه بتاریخ ۱۸ اپریل گذشته (۳۰ حمل ۱۳۹۵) شیوه و اهداف شبکهء ارزیابی کارآیی های تشکیلات چند جانبه (موپان) را معرفی نمود ؛ کشور فرانسه رهبری و امور فراهم آوردن تسهیلات شبکه متذکره را در افغانستان بعهده دارد. این روند مقطع زمانی ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ را دربرمی گیرد، منتج به تحریر یک راپور سنجش نهایی در اوایل سال ۲۰۱۷ گردیده و آماده استفاده خواهد شد.

JPEG

در سال ۲۰۱۱ مجمع عالی "بوزان" کشورهای تمویل کننده را در مورد موَثریت امداد دعوت به تقویه شایستگی مجرای چند جانبه و در عین زمان به تأمین ضمایم بزرگتر بدین مجرا بوسیلهءعملکردهای خود تمویل کنندگان کرد. عملاً، موَثریت عملکردهای سازمان های بین المللی در ممالک مستفید شونده پرسشی است که دراجندآی جامعه جهانی جایگاه محوری دارد.

شبکهء ارزیابی کارآیی های تشکیلات چند جانبه (موپان) در سال ۲۰۰۲ ایجاد گردیده و این شبکه سعی می ورزد تا با انجام تحقیقات سالانه دربارهء طرز درک و برداشت از سازمان های چند جانبه بذریعهء شبکه های وابسته به سفارتخانه ها و مأموریت های ساحوی کشورهای عضو، در مورد سازمان های بین المللی معلومات لازمه را نیز ارائه کند. ترکیب و عصاره معلومات بدست آمده از ساحه، موقفگیری های نمایندگان ما را در شوراهای اداری و مذاکرات با سازمان های چند جانبه غنا می بخشد. این شبکه یکتا، زمینهء شراکت تحلیل ها و نتیجه گیری ها از تجارب هر کشورعضو را در ساحهء پیگیری و سنجش کارآیی های تشکیلات چند جانبه مساعد می سازد.

JPEG

شبکهء ارزیابی کارآیی های تشکیلات چند جانبه (موپان) هر سال از ۴ تا ۶ موسسه را در ۱۰ کشور مختلفی که در آنجا کشورهای عضو شبکهء "موپان" متعهد به هماهنگی امور ساحوی استند، بررسی و مطالعه می کند. معلومات لازمه بذریعهء سوالنامه ای نزد اعضأی شبکه یادشده و شرکای مستقیم این سازمان ها و همچنان بوسیلهء تحلیل اسنادی به طبع رسیده از سوی نهادهای ارزیابی و تدقیق شده، جمع آوری می گردد. براساس همین جوابات، گزارش های ترکیبی بقید تحریر درآمده، متعاقباٌ شریک ساخته شده و مطمح بحث قرار می گیرد.

برای اخذ معلومات بیشتر دربارهء شبکه متذکره :

http://www.mopanonline.org/fr/
JPEG

تاریخ نشر 24/05/2016

قسمت بالایی صفحه