معرفی

شعبۀ همکاری و فعالیت فرهنگی " S.C.A.C" عملی کننده سیاست همکاری و فعالیت فرهنگی وزارت امور خارجه و اروپایی در ساحات مختلفه مربوطه میباشد.

این شعبه در مشوره با آژانس انکشافی فرانسه "AFD" و با همکاری فاعلین محلی، استقامت های همکاری فرانسه در افغانستان را طرح و عملی مینماید. از جانب دیگر، فعالیت های خود را با متصدیان دیگر فرانسوی ( انجمن ها، سازمان های غیر دولتی و همکاری های غیر متمرکز) پیوند داده و کمک های خود را با اتحادیۀ اروپا و سایر نهاد های دوجانبه و یا چند جانبه هماهنگ میسازد.

بالاخره، قیمومیت انستیتیوت فرانسه در افغانستان) ( I.F.A و هیأت باستانشناسی فرانسه در افغانستان (D.A.F.A) را نیز تأمین مینماید.

بورس های تحصیلات عالی:

دولت فرانسه در توافق با وزارت تحصیلات عالی، برای بهترین محصلین بورس های تحصیلی را اساسآ برای دوره های ماستری و داکتری، در بخش های زمین شناسی، زراعت، حقوق، اداره عامه، صحت عامه و باستانشناسی به اساس برنامۀ که عمومآ از طرف دفتر بورس های ما در کابل تعین میگردد، پیشنهاد مینماید.

فورمه رسمی درخواست بورس را از تاریخ 13 نوامبر سال 2011 به بعد داونلود نماید.

PDF - 61.5 kb
فورمۀ فرانسوی (PDF - 61.5 kb)
PDF - 68.4 kb
فورمۀ انگلیسی (PDF - 68.4 kb)

تاریخ نشر 29/11/2011

قسمت بالایی صفحه