معبد بودایی قولء توت (حفریات ماه سپتامبر 2015) [fr]

محل باستانی قولء توت یک معبد بودایی بوده که بواسطهء تیم باستانشناسی آقای ظفر پیمان از سال جاری بدینسو مورد کاوش قرار گرفته است. محل باستانی نامبرده در جنوب بالاحصار کابل و در چند صد متری تپهء نارنج موقعیت دارد. از قرائین چنین استنباط شده می تواند که قولء توت بین قرن 6 و اواسط سده 11، یکی از مهم ترین معابد قسمت جنوب شهر کهن بوده باشد.

JPEG

این کمپاین جدید حفریات باستانی با پشتیبانی سفارت فرانسه در کابل و هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان (DAFA) زمینه را مساعد ساخت تا اهمیت باستانی عمدهء محل یادشده، آنچنانیکه نتایج بدست آمده از دو تخته زمین این ساحه گواهی می دهد، مورد تأیید قرار گیرد. بالای نخستین تخته زمینی که "تی -5/ T5" نامیده شده، یک عبادتگاه بدر آمد و در آنجا یک مجسمه سترگ بودا در حال ادأی حرکات تدریس تعالیم وجود دارد. این مجسمه امروز هنوز دارای آثار منقوش رنگارنگ است. سر مجسمه به ارتفاع 72 سانتی متر بر زمین افتاده بود و خود مجسمهء بودا نظر به جسامت و ظرافت در نقش و ساخت اش، نه تنها در کابل بلکه در منطقه اش نیز بی نظیر است.

JPEG

دومین تخته زمینی بنام "تی -8/T8" یک اتاق بزرگ مستطیلی را نشان می دهد که دیوارهای اش سرخ رنگ شده است. نخستین بدر آوردن های یک نیمکت سنگی جا گرفته در جنوب غرب این اتاق، پیام آور کشفیات جدیدی طی حفریات آینده است.

JPEG

تاریخ نشر 23/11/2015

قسمت بالایی صفحه