معاون شورای عالی صلح سفیر فرانسه را بحضور پذیرفت [fr]

بتاریخ ۸ آگست ۲۰۱۶ (۱۸ اسد ۱۳۹۵)، آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه در افغانستان از جانب آقای محمد کریم خلیلی، معاون شورای عالی صلح بحضور پذیرفته شد.

معاون شورای عالی صلح یکبار دیگر مراتب تسلیت خودرا، با آنکه قبلاً بطور رسمی بیان شده بود، در پیوند با سوءقصدهای شنیع دهشت افگنانه ای که در این اوآخر فرانسه را در سوگ و ماتم نشاند، به کشور ما ابراز داشت. آقای محمد کریم خلیلی با اظهار تأسف از تأثیرات افراط گرایی دینی منحرف شده، شخصاً خودرا متأثر و غمگین از حملاتی که فرانسه را آماج قرار داد، اعلام نمود. آقای خلیلی از سوی دیگر در دوران نبرد علیه نیروهای اشغالگر شوروی وقت، روابط خیلی نزدیکی با تعداد کثیری از بشردوستان فرانسوی که جهت حمایت از مجاهدین می آمدند، قایم نموده بود.

JPEG

هر دو مقام یادشده بعداً مسئلهء روندهای مختلف صلح با گروه های شورشی و دست آوردهای شورای عالی صلح را در این راستا، با ادغام آنها در اوضاع و موقعیت منطقه ای و بین المللی، مطمح بحث و تبادل نظر قرار دادند.

تاریخ نشر 23/08/2016

قسمت بالایی صفحه