معاون دوم رئیس اجرائیه جلالتمآب حاجی محمد محقق بتاریخ 23 نوامبر مصادف 2 قوس، سفیر فرانسه آقای ژان – میشل مارلو را جهت ملاقات بحضور پذیرفت. [fr]

معاون دوم رئیس اجرائیه جلالتمآب حاجی محمد محقق بتاریخ 23 نوامبر مصادف 2 قوس، سفیر فرانسه آقای ژان – میشل مارلو را جهت ملاقات بحضور پذیرفت.

بتاریخ 23 نوامبر 2014 مطابق 2 قوس 1393، نظر به خواهش سفیر فرانسه، آقای حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه موصوف را بحضور پذیرفت.

ملاقات مذکور فُرصت داد تا روابط دوجانبه مملکتین و همچنان نخستین گامهای مقامات جدید افغانستان در راستای اصلاحات مطرح بحث قرار گیرد. ملاقات نیز رویکردهای اقتصادی، علی الخصوص در بخش های فلاحت و نیروی برق آبی را احتواء کرد.

کنفرانس آینده لندن بالاخره موضوعِ گفت و شنود قرار گرفت و در بابت سفیر فرانسه یادآور شد که خیلی نیکو خواهد بود تا حکومت وحدت ملی قبل ازتدویرِ گِردهمآیی فوق الذکر تعیین شود.

JPEG

تاریخ نشر 27/11/2014

قسمت بالایی صفحه