مطبوعات – درگذشت خبرنگار هِرویِ گِسکییر (۱۴ جون ۲۰۱۷ / ۲۴ جوزا ۱۳۹۶)

ما در اینجا می خواهیم تا به روزنامه نگار هِرویِ گِسکییر، گزارشگر سرشناس "فرانس تلویزیون" که ما را بتاریخ ۱۴ جون (۲۴ جوزا) ترک گفت، ادأی احترام نماییم.

JPEG

ما مراتب تسلیت مان را به اقارب وی و همچنان به هیئت مدیرهء"فرانس تلویزیون" تقدیم می داریم.

هِرویِ گِسکییر که همیشه مجذوب و مصروف مسلک اش بود و در افغانستان گروگان گردید، سفرهای در سراسر جهان بسر رسانید و با شجاعت و بگونه حرفه ای مناطق جنگزده را تحت پوشش رسانه ای قرار داد.

موصوف یک مدافع سرسخت آزادی مطبوعات بود.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du-ministere/actualites-du-ministere-de-l-europe-et-des-affaires-etrangeres/article/presse-deces-du-journaliste-herve-ghesquiere-14-06-17

تاریخ نشر 18/06/2017

قسمت بالایی صفحه