مصونیت غذایی – افتتاح پلان راهبردی بین المللی جدید فرانسه جهت تأمین مصونیت غذایی، تغذیه و زراعت پایدار از جانب آقای ژان – بَتیست لوموان، منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه کشور (۲۲ اکتوبر ۲۰۱۹ / ۳۰ میزان ۱۳۹۸)

بروز سه شنبه ۲۲ اکتوبر ۲۰۱۹ میلادی (۳۰ میزان ۱۳۹۸ هجری شمسی)، آقای ژان – بَتیست لوموان، منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه در حضورداشت آقای لوران توماس، معاون رئیس عمومی سازمان ملل متحد برای زراعت و تغذی، نمایندگان برنامهء غذایی جهان، حکومت ساحل عاج، نمایندگان دولت، اهل تدقیق و تجسس، جامعهء مدنی و رسانه ها، رویداد راه اندازی پلان راهبردی بین المللی جدید جمهوری فرانسه را برای تأمین مصونیت غذایی، تغذیه و زراعت پایدار افتتاح نمود.

JPEG

همین اکنون، بیش از دو میلیارد انسان در عدم مصونیت غذایی بسر می برند، به عبارت دیگر، این رقم درشت یک ربع مردم جهان را تشکیل می دهد. افراد مذکور دسترسی منظم به غذای سالم، صحی و مغذی بقدر کافی ندارند. مردمان روستایی و زارعین در کشورهای رو به انکشاف، بخصوص در جنوب صحرای قارهء افریقا، بگونه اخص از این بابت متضرر گردیده اند.

جمهوری فرانسه در مقابل این چالش، تعهداش را در راستای تحقق هدف انکشاف پایدار – (او.دی.دی.) شماره ۲ (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/developpement/politique-de-developpement-la-strategie-de-la-france/un-cadre-multilateral/l-agenda-international-du-developpement/article/objectif-de-developpement-durable-no2-faim-zero) سازمان ملل متحد – ("صفر گرسنگی" تا سال ۲۰۳۰ میلادی / سال ۱۴۰۹ هجری شمسی) دوباره تأیید می کند. هدف پلان راهبردی جدیدی که بروز سه شنبه گذشته از جانب منشی دولت کشور گشایش یافت، استقامت دهی عملکردهای برنامهء انکشافی جمهوری فرانسه بسطح بین الملل طی سال های ۲۰۱۹ – ۲۰۲۴ میلادی (سال های ۱۳۹۸ – ۱۴۰۳ هجری شمسی) بدین صوب، علی الخصوص بذریعهء حمایت از نظم های فلاحی و غذایی بیشتر مستمر و مغذی، و توسعهء یک زراعت موفق درعرصه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/developpement/autres-secteurs-d-importance/securite-alimentaire-nutrition-et-agriculture-durable/actualites-et-evenements-lies-a-la-securite-alimentaire-et-a-l-agriculture/article/securite-alimentaire-lancement-par-jean-baptiste-lemoyne-de-la-nouvelle

تاریخ نشر 24/10/2019

قسمت بالایی صفحه