مصر – مفقودی طیارهء "اجیپت ایر اِم.اِس ۸۰۴" حین پرواز (۱۷ دسامبر ۲۰۱۶ / ۲۷ قوس ۱۳۹۵)

لوی څارنوال کشور مصر تصمیم خویش را مبنی بر صدور اجازه سپردن اجساد قربانیان سقوط طیاره اِم.اِس ۸۰۴ مربوط به شرکت هوایی مصر یا "اجیپت ایر" اعلام نمود.

تصمیم بس مهمی است که خانواده های قربانیان بی صبرانه انتظاراش را داشتند و طی ماه های اخیر مقامات فرانسوی، منجمله آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه در سخنرانی های خود، چندین مراتبه بر استعجالیت این امر تأکید می ورزیدند.

مقامات فرانسوی آرزومند اند تا این تصمیم لوی څارنوال جمهوری عربی مصر هرچه سریعتر مرعی الاجرا گردیده و در این راستا در خدمت مقامات مصری قرار دارند.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/egypte/evenements/article/egypte-disparition-du-vol-egyptair-ms804-17-12-16

تاریخ نشر 19/12/2016

قسمت بالایی صفحه