مصر – مسدود شدن اماکن مرکز الندیم (۹ فبروری ۲۰۱۷ / ۲۱ دلو ۱۳۹۵)

فرانسه مراتب نگرانی خویش را در قبال مسدود شدن اماکن مرکز الندیم بروز چهارشنبه ۸ فبروری (۲۰ دلو) ابراز می دارد. این مرکز جهت اعاده حیثیت قربانیان خشونت ها و شکنجه جد و جهد می ورزید.

فرانسه که مانند مصر، عضو میثاق علیه شکنجه و دیگر زجر و عذاب ها یا رفتار بیرحمانه، غیر انسانی یا خفت آور است، تعهداش را در راستای مبارزه علیه اینگونه اعمال مخالف عزت و کرامت انسانی، مجدداً یادآور می شود.

امیدواریم که بزودی به یک راه حلی فایق آمد تا زمینهء ادامه فعالیت به این انجمنی که ما از کیفیت کاری اش قدردانی می کنیم، فراهم گردد.

GIF

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/egypte/evenements/article/egypte-fermeture-des-locaux-du-centre-al-nadeem-09-02-17

تاریخ نشر 14/02/2017

قسمت بالایی صفحه