مصر – عزیمت آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه (۲۸ جون ۲۰۱۸ / ۷ سرطان ۱۳۹۷)

در اثر تقاضای رئیس جمهور فرانسه، بروز پنجشنبه ۲۸ جون ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۷ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی آقای ژان – ایوو لودریان وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، جهت حضوریابی و انجام مشافهه با آقای عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر دربارهء مسائل منطقوی ای که کشورهای فرانسه و مصر در زمینه بسی وجوهات همگرا دارند، عازم کشور مصر گردید.

لیبیا : آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر امور خارجه کشور درمورد این پرونده ای که محراق گفتگوی شدید میان سران جمهوری ها فرانسه و مصر را تشکیل می دهد، ضرورت به تطبیق سریع و کامل اعلامیهء سیاسی مصوب کنفرانس بین المللی مورخ ۲۹ می (۸ جوزا) گذشته درمورد لیبیا در شهر پاریس را خاطر نشان ساخت. (...)

سوریه : آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر امور خارجه جمهوری فرانسه چشم انداز آغاز مجدد روند سیاسی تحت قیمومیت آقای ستِفَن دِ میستورا، فرستاده خاص سازمان ملل متحد را مطمح بحث قرار داد. ما با جمهوری مصر شریک نگرانی های مشترک استیم : خطر صعود تنش های منطقوی، نیازمندی های بشری مردم سوریه، پیگیری مبارزه با دهشت افگنی، استعمال اسلحهء کیمیایی در سوریه و راهبرد بیجاکردن مردم که از سوی رژیم بشارالاسد تطبیق می گردد ؛

روند صلح در شرق میانه : جمهوری های فرانسه و مصر از راه حل برای استقرار دو دولت اسرائیل و فلسطین که درکنارهم، در فضای صلح و امنیت، در مرزهای مطمئن و شناخته شده، با بیت المقدس چون پایتخت، در مطابقت با حقوق بین المللی و شاخصه های بین المللی قبول شده زیست نمایند، حمایت می کنند. آقای ژان – ایوو لودریان اوضاع در نوار غزه، و بخصوص وسایل و منابعی را که جهت پاسخ دهی به بحران حاد بشری حاکم در این سرزمین باید بسیج ساخت، مطرح نمود. (...)

آقایان ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه و عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر، مشارکت مان را در ابعاد مختلف اش، بخصوص درعرصهء اقتصاد و مبارزه علیه دهشت افگنی، نیز مورد بحث و مداقه قرار دادند. ذوات فوق الذکر گفتگوی جاری را با مقامات مصری درمورد حقوق بشر پیگیری نمودند. بالاخره، وزیر امور خارجه جمهوری فرانسه انتظارات قوی اقارب قربانیان پرواز شماره "ام.اس. ۸۰۴" مربوط شرکت هوایی اجیپت ایر، و ضرورت بر اینکه همکاری مشترک مان زمینهء وضاحت دهی کامل را بر عوامل این فاجعه فراهم سازد، تذکار داد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https ://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/egypte/evenements/article/egypte-deplacement-de-jean-yves-le-drian-28-06-18

تاریخ نشر 02/07/2018

قسمت بالایی صفحه