مصر – سوءقصدها –اطلاعیهء ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه فرانسه (۹ اپریل ۲۰۱۷ / ۲۰ حمل ۱۳۹۶)

هراس افگنی در یک روز جشن مسیحیان، دو مرتبه بر کشور مصر یورش برد و باعث قربانی شدن تعداد خیلی کثیری از باشندگان این خطه گردید.

من همبستگی تام فرانسه را با مردم مصر تجدید نموده و مراتب همدردی خودرا به جامعهء مسیحیان قبطی که هدف سوءقصد قرار گرفته و شدیداً متضرر شده است، ابراز می دارم.

سفارت فرانسه در شهر قاهره و قونسلگری عمومی فرانسه در شهر اسکندریه، بخصوص جهت عرضهء خدمات لازمه عاجل به جامعه فرانسوییان و تأمین امنیت اتباع فرانسوی، کاملاً بسیج است.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/egypte/evenements/article/egypte-attentats-09-04-17

تاریخ نشر 12/04/2017

قسمت بالایی صفحه