مصر – سفر ژان – ایوو لودریان به مصر (۸ جون ۲۰۱۷ / ۱۸ جوزا ۱۳۹۶)

ژان ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه بروز پنجشنبه ۸ جون ۲۰۱۷ میلادی مصادف به ۱۸ جوزا ۱۳۹۶ هجری شمسی عازم مصر گردید.

JPEG

موصوف ملاقاتی با رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی و همچنان با سمع شُکری، وزیر امور خارجه و صدقی صبحی، وزیر دفاع این کشور انجام داد.

وزیر امور خارجه فرانسه با مخاطبین اش پرونده های منطقوی، بخصوص اوضاع در لیبیا که درمورد آن گفتگوی تنگاتنگی را پیگیری می کنیم، و هچنان همکاری دوجانبه مان را مطمح بحث قرار داد.

ژان ایوو لودریان با پاپ تاوادروس دوم، اسقف اسکندریه و مقر سَنت – مارک ملاقات نمود، و به دنبال سوءقصد مینیا بتاریخ ۲۶ می (۵ جوزا) مراتب تسلیت خویش را به نامبرده و به جمیع جامعهء قبطی تقدیم نمود.

وزیر امور خارجه فرانسه گفت : " فرانسه در لحظات دشوار همیشه درکنار مصر قرار داشت و این امر بخصوص اکنون، در حالیکه سرزمین مصر با تهدیدات خطرناکی مواجه است، جامه عمل و واقعیت می پوشد."

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/egypte/evenements/article/egypte-deplacement-de-jean-yves-le-drian-en-egypte-08-06-17

تاریخ نشر 11/06/2017

قسمت بالایی صفحه