مصر – حمله دهشت افگنی در ولایت مینیا – ابلاغیهء ژان – ایوو لودریان (۲۶ می ۲۰۱۷ / ۵ جوزا ۱۳۹۶)

با خشم و انزجار از حمله ای که بروز جمعه ۲۶ می (۵ جوزا) بازهم مسیحیان را در ولایت مینیا کشور مصر هدف قرار داد، اطلاع حاصل نمودم.

من، بنام کشور فرانسه، این عمل بزدلانه و وحشیانه ای که سرزمین مصر را در بستر سوگ و ماتم نشاند، شدیداً تقبیح می نمایم. هیچ فردی یا هیچ کسی نباید در قبال اجرای آزادانه مناسک عقیدتی و دینی و حقوق بنیادی مربوط به ایمان اش در بیم و هراس از دست دادن جان و زندگی بسر برد.

من مراتب تسلیت تام خودرا با اقارب قربانیان تقدیم داشته و همبستگی کامل ام را با مقامات و مردم کشور مصر ابراز می دارم.

فرانسه در راستای نبرد مصر علیه دهشت افگنی، مطلقاً درکنار این کشور می ایستد.

GIF

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/egypte/evenements/article/egypte-attaque-terroriste-dans-la-province-de-minya-declaration-de-jean-yves-le

تاریخ نشر 28/05/2017

قسمت بالایی صفحه