مصر – باستانشناسی – روز باستانشناسی فرانسه (۲۱ می ۲۰۱۷ / ۳۱ ثور ۱۳۹۶)

انستیتیوت فرانسوی باستانشناسی شرق (ایفاو) و انستیتیوت فرانسوی مصر (ایفو) بروز یکشنبه ۲۱ می ۲۰۱۷ میلادی مطابق به ۳۱ ثور ۱۳۹۶ هجری شمسی، در حضورداشت آقای خالد العنانی، وزیر دوران باستانی و آثارعتیقه مصر، از روز باستانشناسی فرانسه در مصر تجلیل کردند.

JPEG

نمایندگان مأموریت های باستانشناسی فرانسه در مصر جریان امور محوله شان را جهت گواهی دهی از تنوع و غنامندی فعالیت تیم های فرانسه و مصر، به عام مردم معرفی نمودند.

فرانسه در بخش باستانشناسی یکی از شرکای اصلی مصر محسوب می گردد. بیش از سی تیم در سراسر کشور مصر در ساحات مختلف حفریات و احیای آبدات تاریخی مشغول ایفای وظیفه استند.

JPEG

شخصیت های ذیل در این روز گرامیداشت اشتراک ورزیدند :

- خانم ماری – دومینیک نِنا، رئیسه مرکز مطالعات اسکندریه ؛
- آقای کریستوف تییر، رئیس مرکز مطالعات معابد کارناک فرانسه و مصر؛
- آقای کریستیان لوبلان، آمر مأموریت تِبِس – غرب ؛
- خانم پاسکال بالهِ، آمره مأموریت بووتو ؛
- خانم کلِر سوماگلینو، معاونه مأموریت عین سوخنا ؛
- آقای لوران باوِی، رئیس انستیتیوت فرانسوی باستانشناسی شرق.

JPEG

جهت معلومات مزید در زمینه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/egypte/evenements/article/egypte-archeologie-journee-de-l-archeologie-francaise-21-05-17

تاریخ نشر 23/05/2017

قسمت بالایی صفحه