مصر – اطلاعیهء آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه (۱۲ آگست ۲۰۱۷ / ۲۱ اسد ۱۳۹۶)

من، به دنبال تصادم قطارآهن که بروز جمعه ۱۱ آگست ۲۰۱۷ میلادی (۲۱ اسد ۱۳۹۶ هجری شمسی) در منطقهء خورشید واقع در شمال مصر رُخ داد و منجر به جان باختن ده ها تن گردید، می خواهم مراتب همبستگی تام خودرا با کشور مصر ابراز بدارم.

JPEG

من مراتب تأثر و تسلیت عمیق خودرا به خانواده های قربانیان تقدیم داشته، و به مجروحین این سانحه استدعای شفأ عاجل می نمایم.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/egypte/evenements/article/egypte-declaration-de-m-jean-yves-le-drian-ministre-de-l-europe-et-des-affaires

تاریخ نشر 14/08/2017

قسمت بالایی صفحه