مصروف و منهمک شدن کامل یک طبیب نظامی افغان طی شش ماه در امور محوله یک شفاخانهء اردو [fr]

یک طبیب نظامی فرانسوی زبان افغان عنقریب کارزار گزینه های منتخب و لازمه ای را می گذراند که متعاقباً به موصوف زمینهء پیگیری یک کورس طولانی شش ماهه را ضمن مصروفیت و منهمک شدن عام و تام در امور طبی و صحی شفاخانهء نظامی پِرسی و یا در کدام شفاخانه همطراز آن فراهم خواهد کرد.

JPEG

این تبادلات و مراودات مثمر مبتنی بر تشریک تجارب میان طبیبان نظامی ای که در میادین مختلف کشورهای مالی و افغانستان ایفای وظیفه نموده اند، نوید غنامندی را درعرصهء شیوه ها و وتیره ها، و روند و روال هر کدام شان می دهد.

تاریخ نشر 10/08/2021

قسمت بالایی صفحه