مصاحبه های سفیر فرانسه با رسانه های چاپی افغانستان [fr]

آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه در افغانستان قبل از عزیمت بصوب پاریس جهت اشتراک در اجلاس "هفتهء سفرأ"، چند مصاحبه ای را با مطبوعات کشور انجام داد.

اینک در گام نخست، نشانی های ارتباطی با سایت های انترنِتی را که در آن دو گفتمان سفیر فرانسه با رسانه های چاپی انجام یافته است، دوباره دریافت بدارید.

از دو مصاحبهء سفیر فرانسه، نخستین آن از جانب آقای حمیدالله عارفی، مدیر مسئول روزنامهء "زِ کابل تایمز" صورت پذیرفت.

JPEG

متن مصاحبه یادشده درسایت "زِ کابل تایمز" به آدرس ذیل، قابل دسترس است :
http://thekabultimes.gov.af/index.p...

گفتمان دوم سفیر فرانسه با آقای پرویز کاوه، مدیر مسئول نشرات روزنامه وزین "۸ صبح" بعمل آمد.

JPEG

متن مصاحبه فوق الذکر درسایت روزنامهء "۸ صبح" به آدرس آتی، قابل دسترس است :
http://8am.af/1395/05/24/taliban-le...

تاریخ نشر 23/08/2016

قسمت بالایی صفحه