مصاحبه خاص با آقای ژان – میشل مارلو سفیر فرانسه در افغانستان

"خوب، من نخست از همه فکر می کنم که همکاری و تعهد ما ده ساله نبوده بل به سال ۱۹۲۲ میلادی (۱۳۰۱ هجری شمسی) برمی گردد، زمانیکه ما روابط خودرا با افغانستان آغاز کردیم و این حقیقت دارد که فرانسه همواره یکی از عمده ترین همکاران افغانستان باقی مانده است. برای آینده، ما همکاری های خودرا با افغانستان در دو بخش عمده ادامه می دهیم : یکی از آنها امنیت است که در این زمینه با پولیس ملی و اردوی ملی افغانستان کار می کنیم و در بخش غیر نظامی، ما چندین برنامهء انکشافی داریم و اولویت ما، زراعت، صحت و زیربناسازی، مانند تولید برق است و از جانب دیگر همکاری در بخش فرهنگ و تبادلات میان پوهنتون ها یا مراودات درعرصهء تعلیمات عالی می باشد." (ژان – میشل مارلو سفیر فرانسه در کابل) (...)

JPEG

جهت دسترسی به مصاحبه خاص سفیر فرانسه با شبکهء تلویزیونی طلوع نیوز، اینجا کلیک کنید : http://www.tolonews.com/fa/purso-pal/25416-purso-pal-interview-with-french-ambassador-to-kabul

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه