مصاحبهء سفیر فرانسه با خبرنگار تلویزیون طلوع نیوز،...

JPEG

مصاحبهء سفیر فرانسه با خبرنگار تلویزیون طلوع نیوز، در مورد کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم (COP21) که از تاریخ 30 نوامبر الی 11 دسامبر 2015 در پاریس برگزار می شود.

به زبان دری :

به زبان انگلیسی :

تاریخ نشر 25/11/2015

قسمت بالایی صفحه