مصاحبهء سفیر جمهوری فرانسه مقیم کابل با شبکهء تلویزیونی طلوع نیوز (۲۹ مارچ ۲۰۱۸ / ۹ حمل ۱۳۹۷)

مصاحبه خاص آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان با شبکهء تلویزیونی طلوع نیوز درمورد نوعیت و محتوای همکاری فرانسه با افغانستان، علت عدم حضور نظامی فرانسه در افغانستان و موقف حربی فرانسه درقبال دهشت افگنی در جهان، تحول جدید روند صلح در افغانستان، شیوهء مبارزه با فساد، انتخابات آینده افغانستان، مسئلهء امنیت، اهمیت بسزأی آزادی بیان و مطبوعات در جامعه، تغییرات رخداده در روحیه اجتماعی و سیاسی کشور وغیره موضوعات ذیربط بحث.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه