مصاحبهء رئیس جمهور امانوئل ماکرون با تلویزیون الجزیره - (قصر اِلیزهِ، ۳۰ اکتوبر ۲۰۲۰ میلادی / ۹ عقرب ۱۳۹۹ هجری شمسی) [fr]

آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه طی انجام یک مصاحبه ای با چینل تلویزیونی الجزیره بر واقعات اخیری که فرانسه را تکان و تزعزع داد و سبب بروز واکنش های خشن بین المللی گردید، برگشته و تنصیص و تفصیلات جامع را درعرصه متذکره ارائه می نماید.

موصوف در چهارچوب یک مشافهه و محاضرهء طویل، خواست تا دیدگاه اش را با مروت و شکیبایی توضیح و تشریح دهد، به مکاذیبی که بیانیه های اخیراش را تماشی و همراهی کرد، پاسخ دهد، و مبانی الگوی جمهوریت فرانسه را مجدداً وضاحت و استضائت بخشد.

مصاحبهء مشارالیه را (دوباره) از اینجا اخذ نموده و استماع فرمایید :

رونویسی مصاحبهء رئیس جمهوری فرانسه را با چینل تلویزیونی الجزیره از اینجا دریافت بدارید : https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/10/31/interview-du-president-emmanuel-macron-a-al-jazeera

مصاحبهء رئیس جمهور امانوئل ماکرون با تلویزیون الجزیره – قصر اِلیزهِ، ۳۰ اکتوبر ۲۰۲۰ میلادی / ۹ عقرب ۱۳۹۹ هجری شمسی : :

PDF - 182.5 kb
(PDF - 182.5 kb)

تاریخ نشر 08/11/2020

قسمت بالایی صفحه