مشاوره و نظر خواهی شهروندی درمورد اروپا تحت عنوان "اروپا و مبارزه علیه فقر و تنگدستی"- (۲۵ سپتامبر ۲۰۱۸ / ۳ میزان ۱۳۹۷)

بروز سه شنبه ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۳ میزان ۱۳۹۷ هجری شمسی، خانم اَنییس بوزین، وزیر همبستگی ها و صحت و خانم ناتالی لوازو، وزیر مسئول امور اروپایی وزارت امور خارجه جمهوری فرانسه در یک جلسهء مشاوره و نظر خواهی شهروندی درمورد اروپا تحت عنوان "اروپا و مبارزه علیه فقر و تنگدستی" اشتراک ورزیدند.

JPEG

این کارزار مشاوره و نظرخواهی شهروندی از سوی "رستورانت های قلب" برگزار شد، و در اماکن این رستورانت ها از چهار برنامهء غذایی پیشکش شده یکی آن از سوی "صندوق وجهی اروپایی امداد به مستضعف ترین" قشر جامعه تمویل می گردد.

JPEG

بتاریخ ۱۳ سپتامبر (۲۲ سنبله) گذشته، خانم اَنییس بوزین، جهت معرفی راهبرد ملی جلوگیری و مبارزه با فقر و تنگدستی که بر محور سه اصل ذیل استوار است، درکنار رئیس جمهوری فرانسه قرار داشت : جلوگیری، برای یک نظم موثرتر و عادلانه تر، جهانی سازی، براینکه هرفرد از عین حقوق برخودار باشد، و همراهی بسوی فعالیت و مصروفیت، برای زنان و مردانی که می توانند بدآن دسترسی داشته باشند.

در یک چنین وضع و ماحولی، خانم ها ناتالی لوازو و انییِس بوزین از جانب آقای پاتریس بلان، رئیس "رستورانت های قلب" استقبال و پذیرایی شدند، و بدین ترتیب زمینهء انجام گفتگو و تبادل نظریات را با مدیران، رضاکاران و مستفید شوندگان انجمن کسب نمودند.

JPEG

جلسات مشاوره و نظرخواهی شهروندی درمورد اروپا که با ابتکار رئیس جمهوری فرانسه راه اندازی شده است، در ۲۷ دولت عضو اتحادیهء اروپا تدویر می یابد. در فرانسه، جمیع اعضای حکومت جهت اشتراک در کارزار مشاوره و نظر خواهی که هر شهروند یا سازمان امکان و توان برگزاری آن را دارد، بسیج استند. بدین منوال، در سرتاسر کشور و تحت عناوین مختلف، بیش از ۸۰۰ رویداد برچسب گذاری شده و ۴۵۰ تجمع با اجماع دستکم ۰۰۰ ۳۰ تن قبلاً دایر گردیده است. حین اجلاس شورای اروپا در ماه دسامبر ۲۰۱۸ میلادی (قوس/جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی)، جمع بندی این دور تعمق و تفکر همگانی ارائه و معرفی خواهد گردید.


جهت دریافت معلومات مزید و جامع درعرصه
:
www.quelleestvotreeurope.fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/des-consultations-citoyennes-pour-refonder-l-europe/article/consultation-citoyenne-sur-l-europe-sur-le-theme-l-europe-et-la-lutte-contre-la

تاریخ نشر 04/10/2018

قسمت بالایی صفحه