مشارکت جهانی در راستای ارتقای تعلیم تربیه : کنفرانسی درمورد تمویل مالی (۲ فبروری ۲۰۱۸ / ۱۳ دلو ۱۳۹۶)

بروز جمعه ۲ فبروری ۲۰۱۸ میلادی (۱۳ دلو ۱۳۹۶ هجری شمسی)، آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه همراه با آقای ماکی سال، همتای سِنِگالی اش، درحضورداشت چندین رهبر دولت و جمع وزرأی معارف مربوط به بیش از ۵۰ کشور، سومین کنفرانس تمویل مالی مشارکت جهانی در راستای ارتقای تعلیم و تربیه را در شهر داکار پایتخت کشور سِنِگال ریاست نمود.

JPEG

بدین مناسبت، مشارکت جهانی برای تعلیم و تربیه (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement/education-et-formation-professionnelle/article/les-initiatives-multilaterales-en-matiere-d-education-et-de-formation) امیدوار است تا مبلغ ۱،۳ میلیارد دالر را جمع آوری کند. ریاست مشترک فرانسه – سِنِگال در حاشیهء مجمع عمومی سازمان ملل متحد بتاریخ ۲۰ سپتامبر گذشته (۲۹ سنبله) (http://replenishment.globalpartnership.org/fr/home-2/) اعلام گردیده بود.

PNG

اگر مشارکت جهانی برای ارتقای تعلیم و تربیه بتواند مبلغ ۱،۳ میلیارد دالر را جمع آوری کند، در آنصورت از تعمیل اهداف راهبردی و رسیدن به مقاصد ذیربط مسئله که از سوی شورای اداری بعهده اش محول گردیده است، تا حوالی سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۹ هجری شمسی) فایق بدر خواهد آمد :

- نتایج بهتر از فراگیری ؛

- تقویهء عدالت، مساوات جنسی و امر ادغام ؛

- ساختارهای تعلیم و تربیه موثر و کارآ.

عملاً، این مبلغ زمینهء تمویل مالی تطبیق راهکارهای تعلیمی ۶۷ کشور درحال انکشاف را مساعد خواهد ساخت، و هکذأ ۸۷۰ میلیون طفل و نوجوان از آن مستفید خواهند گردید.

JPEG

بدین منوال، نظر به تخمین ها و پیش بینی های مشارکت جهانی در راستای ارتقای تعلیم و تربیه، اضافتاً ۱۹ میلیون طفل دورهء ابتدائیه معارف (در زمره ۱۰ میلیون تن از اطفال و نوجوانان وابسته به کشورهای درگیر جنگ و بحران) و ۶،۶ میلیون تن برای دورهء نخست تدریسات ثانوی، منجمله ۳،۱۳ میلیون دختر در مجموع (ابتدائیه + تدریسات ثانوی) را به پایه اکمال خواهند رسانید. بالاخره، ۷،۱ میلیون معلم آموزش خواهند دید.

به سایت ذیل مراجعه نمایید : https://replenishment.globalpartnership.org/fr/evenement/

جهت دریافت معلومات مزید، در اینجا کلیک کنید : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement/evenements-et-acutalites-sur-le-theme-du-developpement-2018/article/partenariat-mondial-pour-l-education-conference-de-financement-2-02-2018

تاریخ نشر 04/02/2018

قسمت بالایی صفحه