مشارکت بین المللی علیه معافیت از استعمال اسلحه کیمیاوی – عضویت چهار دولت (۱۷ اپریل ۲۰۱۸ / ۲۸ حمل ۱۳۹۷)

جمهوری فرانسه در یک جو و فضایی بین المللی ای که با افزایش استفاده از اسلحه کیمیاوی و حمله بر دوما رقم می خورد، و بحیث رئیس پیمان مشارکت بین المللی علیه معافیت از بکارگیری اسلحه کیمیاوی، از شمولیت چهار دولت ذیل در این مشارکت بتاریخ ۱۵ اپریل (۲۶ حمل) استقبال می کند: یعنی عضویت کشورهای ناروی، استونیا، فنلند و سلووانیا. منبعد، ۲۷ دولت و یک سازمان بین المللی (اتحادیهء اروپا) اعضای مدغم و فعال این مشارکت محسوب می گردند.

JPEG

این پیمان مشارکت بروی تمامی کشورهای که با اهداف و اساسات مرقوم و محتوم در ابلاغیه وضع و تصویب شده حین ایجاداش موافقت داشته و آن را می پذیرند، باز است. جمهوری فرانسه از مراجعی که بواسطهء یک عملکرد عملیاتی، خواستار حمایت از سازمان ها و ساختارهای بین المللی خبره و ذیصلاح اند، دعوت به پیوستن با پیمان مذکور می کند.

پیمان مشارکت یادشده از بدو کاراش در پاریس از تاریخ ۲۳ جنوری (۳ دلو) گذشته بدینسو، با ارائهء مفردات و اسناد مفید و کارآمد در تحقیقات جاری بین المللی، موثر تمام می شود، و در راستای اکمال فهرست افراد و گروه های ذیدخل معضله استفاده از اسلحه کیمیاوی نیز جد و جهد می ورزد. آخرالامر، این پیمان بایست تحت ریاست وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه بزودی تشکیل جلسه دهد.

معلومات مربوط به پیمان مشارکت و به عملکردهای اش، در سایت آتی قابل دسترس است :
جهت کسب معلومات بیشتر :
https://www.noimpunitychemicalweapons.org/-fr-.html
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/desarmement-et-non-proliferation/evenements-lies-au-desarmement-et-a-la-non-proliferation/evenements-lies-aux-armes-chimiques/article/partenariat-international-contre-l-impunite-d-utilisation-d-armes-chimiques

تاریخ نشر 25/04/2018

قسمت بالایی صفحه