مشارکت بین المللی علیه معافیت از استعمال اسلحه کیمیاوی (۲۷ فبروری ۲۰۱۸ / ۸ حوت ۱۳۹۶)

فرانسه از اعلام قصد و عزم ناروی جهت پیوستن با مشارکت بین المللی علیه معافیت از استعمال اسلحه مدهش کیمیاوی، استقبال و قدردانی می کند.

JPEG

۲۴ دولت و سازمان از قبل با این ابتکار فرانسه که حین آغاز کاراش در پاریس بتاریخ ۲۳ جنوری گذشته (۳ دلو) از سوی این کشور روی دست گرفته شد، یکجا گردیده اند.

این شرکا جهت ابراز امتناع و استنکاف شان از امر برخورداری معافیت به آنانیکه دست به این نوع اسلحه می برند و یا به انکشاف آن می پردازند، و همچنان افشای اسامی افراد مذکور، اجماع نمودند. ما نمی پذیریم که این اسلحه مربوط به یک عصر دیگری هنوزهم مورد کاربرد قرار گیرد : دست یازیدن به استعمال اسلحه کیمیاوی که از سوی هر کسی، در هر جای و تحت هرگونه شرایطی انجام یابد ، قابل تحمل نیست.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/desarmement-et-non-proliferation/evenements-lies-au-desarmement-et-a-la-non-proliferation/evenements-lies-aux-armes-chimiques/article/partenariat-international-contre-l-impunite-d-utilisation-d-armes-chimiques-27

تاریخ نشر 01/03/2018

قسمت بالایی صفحه