مستند تصویری : گرامیداشت از خاطرات هلموت کُهل، دوست فرانسه (پاریس، ۲۱ جولای ۲۰۱۷ / ۳۰ سرطان ۱۳۹۶)

وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه با تعبیه و ارائه مستند تصویری بنام "هلموت کُهل، یک دوست"، از صدراعظم اسبق جمهوری فِدِرال آلمان که بتاریخ ۱۶ جون ۲۰۱۷ میلادی (۲۶ جوزا ۱۳۹۶ هجری شمسی) درگذشت، یادبود بعمل می آورد.

JPEG

این زعیم نامدار آلمانی، طرفدار سرسخت دوستی فرانسه – آلمان، و آشتی و مصالحه در قارهء اروپا بود.

JPEG

صدراعظم متوفی آلمان می پنداشت که رشته محکم دوستی میان دو کشور مان کلید اصلی ادغام اجتماعی است. موصوف زمانیکه هنوز متعلم جوان لیسه بود در عملکردهای نمادینی در مناطق مرزی فرانسه و آلمان شرکت می ورزید و سی سال بعد، بحیث صدراعظم جمهوری فِدِرال آلمان به راهکار یا سیاست همکاری تنگاتنگ با سرزمین و جمهوری فرانسه تعهد سپرد. انجام ملاقات ها و دید و وادیدهای متعدد و مسلسل میان صدراعظم آلمان و فرانسوا میتران رئیس جمهور فقید فرانسه، میان هر دو رئیس دولت یادشده، و همچنان در میان دو کشور همجوار یک پیوند مملو از خودمانی و صمیمیت را ایجاد کرد.

JPEG

این مستند تصویری با ارائهء شهادت های هوبِر وِدرین، جواخیم بیتِرلیخ، فرانسوا شیر و الکساندر ادلِر، مزین شده با تصاویری از آرشیف، تاریخچه ۲۰ سال روابط نزدیک فرانسه – آلمان را که در اعمار اروپا نیز نقش بسزأی بازی کرده است، بازتاب می دهد.

جهت تماشای ویدیو مذکور : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/allemagne/evenements/article/hommage-a-helmut-kohl-un-ami-de-la-france-21-07-17

تاریخ نشر 25/07/2017

قسمت بالایی صفحه