مسابقات رکابزنی دور فرانسه – "توور دو فرانس" سال ۲۰‍۱۸ / ۱۳۹۷

بروز شنبه ۷ جولای ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۱۶ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی، یک صدو پنجمین دور مسابقات رکابزنی دور فرانسه – "توور دو فرانس" آغاز گردید.

JPEG

در روز مراسم افتتاحیه این مسابقات ورزشی عنعنوی فرانسه واقع شهرک نوارمووتیه-آن-لیل، ۱۷۶ رکابزن نامزد وابسته به ۲۲ تیم (هر تیم متشکل از ۸ رکابزن)، با حضورداشت جمع کثیری ازعلاقه مندان رکابزنی محل اشتراک ورزیدند.

JPEG

امسال مطابق به تصمیم اتحادیهء بین المللی رکابزنان، برنامهء مسابقات رکابزنی دور فرانسه – "توور دو فرانس" برای این ورزشکاران رکابزن، طی مسافت جمعاً ۳۳۵۱ کیلومتر را در ۲۱ مرحله در سرزمین فرانسه تعیین کرده است.

JPEG

مسابقات رکابزنی دور فرانسه – "توور دو فرانس" بروز یکشنبه ۲۹ جولای ۲۰۱۸ میلادی ( ۷ اسد ۱۳۹۷ هجری شمسی) اختتام می یابد.

JPEG

تاریخ نشر 08/07/2018

قسمت بالایی صفحه