مرگ یک جنرال امریکایی، تاریخ 6 آگست 2014 مصادف 15 اسد 1393

با تآسف از مرگ یک جنرال امریکایی مربوط نیروهای معاونت و امنیت "آیساف" در افغانستان خبر یافتیم. موصوف بروز سه شنبه 5 آگست مصادف 14 اسد بوسیلهً یک نظامی افغان نزدیک کابل بقتل رسید. عین روز در یک واقعهً جداگانه در ولایت ارزگان، 7 پولیس افغان بذریعهً یک مرد ملبس به یونیفورم پولیس افغان کشته شدند. فرانسه به خانواده های مقتولین اظهار تعزیت کرده و به مجروحین این واقعات آرزوی شفاً عاجل دارد.
فرانسه این جنایت علیه نیروهای ناتو را تقبیح می کند. کارکردگی، فداکاری و جرئت استثنایی عمله و فعله، نظامیان و ملکیان را استقبال می کند که به افغانستان جهت حمایت از مقامات افغان که کشور شان مقابل چالش ها قرار گرفته، آمده اند.

تاریخ نشر 04/09/2014

قسمت بالایی صفحه