مرکز بحران و حمایت - (سی.دی.سی.اس.) [fr]

مرکز بحران و حمایت- (سی.دی.سی.اس.) وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه یک شعبهء خدماتی بوده و در شبانه روز ۲۴ ساعت و طی ۷ روز متوالی هفته فعال است. در صورت بروز بحران در خارج از کشور، این مرکز حفاظت اتباع فرانسوی را تأمین نموده و جهت امداد رسانی به مردمان محلی، عملکرد بشردوستانه عاجل دولت را هماهنگی می بخشد.

JPEG

هدف از ایجاد مرکز بحران و حمایت - (سی.دی.سی.اس.) در سال ۲۰۰۸ میلادی (سال ۱۳۸۷ هجری شمسی)، تقویت ظرفیت دولت درقبال پاسخدهی به شرایط بحرانی واقع جو و فضای جهانی و مرقوم با حوادث و آفات با وسعت و فسحت بزرگی است که اتباع فرانسوی در آن بسر برده و در خارج از کشور عزیمت می نمایند.

فعالیت مرکز مذکور طی بحران ها و اما نیز از مبدأ با انجام مأموریت های پیشگیرانه، ترتیبات و آمادگی ها، مراقبت و هشداردهی جهت ارائه تعاملی ترین پاسخ صورت می پذیرد. در حول و حوش پسا بحران، مرکز مزبور ممالک آسیب دیده و تضعیف یافته را بواسطهء عملکرد باثبات سازی اش همسویی و همگامی می کند.

مرکز بحران و حمایت – (سی.دی.سی.اس.) از ماه نوامبر سال ۲۰۱۵ میلادی (ماه های عقرب/قوس سال ۱۳۹۴ هجری شمسی) بدینسو، واحد بین الوزارتی مدد به قربانیان – (سی.آی.ای.وی.) را که در صورت وقوع سوءقصد دهشت افگنانه در سرزمین فرانسه فعال می گردد، نیز هدایت و رهنمونی می کند.

وسایل و ابزار مرکز بحران و حمایت – (سی.دی.سی.اس.) مختص به مسافرین است.

مرکز بحران و حمایت - (سی.دی.سی.اس.) اتباع فرانسوی را حین سفرهای های شان به خارج از کشور همگامی و همراهی می کند، و دو امکان و وسیله آتی را که باید قبل از نهوض بصوب خارج از فرانسه واکنش ایمنی باشد، در اختیار شان قرار می دهد :

• به یادداشت های مشورت ها و نصایح عنوانی مسافرین مراجعه نمایید : //www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
• ثبت و تسجیل سفرهای خویش در سایت "آرین" : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html

فعالیت مشارکتی مرکز بحران و حمایت – (سی.دی.سی.اس.)

انگیزهء وجود مرکز بحران و حمایت - (سی.دی.سی.اس.) در صورت بروز بحران در خارج از کشور، بسیج و هماهنگی تمامی ابزار و امکانات وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه – "کیِ دورسیِ" و دیگر ادارات دولتی است. مرکز فوق الذکر در فعالیت بین الوزارتی جایگاه داشته، و با تماس و ارتباط تنگاتنگ با مراجع ذیل جد و جهد می ورزد : یعنی، دارالانشأی عمومی دفاع و امنیت ملی، مرکز برنامه ریزی و رهبری عملیات وزارت قوای مسلح، مرکزعملیاتی مدیریت بین الوزارتی بحران های وزارت امور داخله و وزارت صحت، بخصوص درارتباط با بخش صحت عامه جمهوری فرانسه.

مرکز بحران و حمایت - (سی.دی.سی.اس.) جهت مقابله با اوضاع و شرایط بحرانی در خارج از فرانسه، یک شبکهء شرکای خیلی ها فعال را نیز در اختیار دارد. مرکز یادشده می تواند با سازمان های غیر حکومتی – "او.ان.جی."ها، شرکت ها، بنیادهای شرکتی، مقامات محلی، تشکیلات ملل متحد، تشکیلات اروپایی، و همچنان با مراکز خارجی بحران ملحق گردد.

جهت دریافت معلومات مزید درعرصه : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/le-centre-de-crise-et-de-soutien/

تاریخ نشر 06/04/2020

قسمت بالایی صفحه