مبارزه علیه مرض ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" : ابتکار جهانی در راستای تشخیص و تداوی مرض، و واکسین ها [fr]

مرض واگیر ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" یک بحران جهانی بیسابقه ای توصیف می گردد. شیوع سرسام آور این مرض همه گیرایجاب ارائهء یک پاسخ بین المللی حاوی ابعاد گسترده را در قبال مبارزه علیه پیامدهای صحی، اقتصادی و اجتماعی اش در سرتاسر جهان می کند.

بتاریخ ۲۴ اپریل ۲۰۲۰ میلادی (۵ ثور ۱۳۹۹ هجری شمسی)، سازمان ملل متحد در اثر تحریض و تحریک جمهوری فرانسه و شرکای اش که مصمم به اهتمام و تدوین پاسخ چند جانبه موثر و سریع اند، یک فراخوان عملکرد مشترکی را آغاز و راه اندازی کرد. فراخوان مزبور جهت تسریع توسعه و دسترسی به معالجه و تشخیص مرض، و واکسین ها منجمله در بی بضاعت ترین کشورها در راستای مبارزه علیه مرض ویروس کُرونا – "کووید-۱۹"، معهء جمیع فعالان (دول، سازمان های منطقوی و بین المللی، فعالان عامه و خصوصی، تحقیق، بانک های انکشافی، جامعهء مدنی) یک مشارکت بی پیشینه ای بشمار می آید.

هدف از این ابتکار، تقویهء پاسخ بین المللی بذریعهء یک عملکرد هماهنگ شده و عمومی، بمنظور تأمین موثریت و معدلت است.

ابتکار مذکور، تحقیق، تولید و توزیع مواد صحی را دربرگرفته و مبتنی بر ۴ ستون ذیل است :

تشخیص ها ؛

معالجه ها ؛

واکسین ها ؛

پشتیبانی از نظم های صحی شکننده ترین و آسیب پذیرترین کشورها.

بدین ترتیب، ابتکار فوق الذکر اهداف ذیل را دنبال می کند :

۱)- تسریع نظریه و تولید ابزار و امکانات تشخیص و تداوی مرض، و واکسین ها.

۲)- تضمین دسترسی مطمئن، عادلانه و جهانی به خدمات تشخیصیه، معالجوی و واکسین ها. جهت حصول اطمینان از اینکه هیچ کسی در حاشیه نماند و تسجیل یک پاسخ بین المللی صحیح و محق، شفاف، عادلانه، موثر و سریع، باید ازهمین الآن به تدوین و اهتمام یک رویکرد عمومی پرداخت.

۳)- تحکیم نظم های صحی جهت مبارزه علیه مرض ویروس کُرونا – "کووید-۱۹"و پیگیری مجادله علیه امراض دیگر. مرض واگیر ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" در سرتاسر جهان بر آسیب پذیرترین افراد تأثیر خیلی سنگینی دارد. تحکیم نظم های صحی به مکیال جهانی جهت یاری و امداد به کشورها در قبال مبارزه علیه مرض واگیر، اجتناب از امکان تغریق نظم های صحی در اثر بحران، و احتراز از بروز مخاطر ممکنه متوجه پیشرفت های مکتسب حین مبارزه علیه امراض سیدا/ایدز، سِل و ملاریا، یک امر ضروری و الزامی محسوب می گردد.

آقایان انتونیو گوتِرِش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، داکتر تِدروس، رئیس عمومی سازمان جهانی صحت – (او.ام.اس.) و امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، این ابتکار را درکنار شرکای اروپایی و بین المللی به پیش برده و هدایت خواهند نمود.

" فراخوان و تعهد به عملکرد : یک عون و همکاری جهانی برای تسریع تدوین و اهتمام، تولید و دسترسی عادلانه به ابزار و امکانات تشخیص، معالجه و واکسین ها برضد مرض ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" را مطالعه نمایید : https://www.who.int/fr/news-room/detail/24-04-2020-commitment-and-call-to-action-global-collaboration-to-accelerate-new-covid-19-health-technologies
جهت دریافت معلومات مزید :
https://onu.delegfrance.org/Lutte-contre-le-COVID-19-Initiative-mondiale-sur-les-diagnostics-les

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه