مراکش – ملاقات و گفتگوی ژان – مارک ایرو با ناصر بوریتا (۲ می ۲۰۱۷ / ۱۲ ثور ۱۳۹۶)

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی جمهوری فرانسه، درچوکات بازدید رسمی پادشاه دولت شاهی مراکش از پاریس، با آقای ناصر بوریتا همتای جدید مراکشی اش ملاقات و گفتگو نمود.

JPEG

وزرأی امور خارجه فوق الذکر پیمان شراکت میان فرانسه و مراکش را که در تمامی عرصه ها استثنأیی توصیف می شود، مورد مداقه و ارزیابی قرار دادند. ذوات مذکور درمورد دوسیه های منطقوی و همچنان پرسش ها و مسائلی مربوط به صلح، انکشاف و امنیت در قارهء افریقا نیز تبادل نظر نمودند.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/maroc/evenements/article/maroc-entretien-de-jean-marc-ayrault-avec-nasser-bourita-02-05-17

تاریخ نشر 07/05/2017

قسمت بالایی صفحه