مراکش – تشکیل حکومت صدراعظم سعدالدین العثمانی (۲۶ اپریل ۲۰۱۷ / ۶ ثور ۱۳۹۶)

فرانسه بمناسبت تشکیل حکومت جدید آقای سعدالدین العثمانی، رئیس حکومت مراکش که بتاریخ ۲۶ اپریل (۶ ثور) رسماً از سوی پارلمان کشور مذکور در این سمت منصوب گردید، مراتب تهنیات گرم خویش را به موصوف تقدیم داشت.

JPEG

ما مطمئنیم که رابطهء تنگاتنگ میان دو کشور مان در راستای خدمت به پیمان شراکت استثنأیی ما ادامه خواهد یافت.
فرانسه با داشتن اعتماد و اهداف بلند می خواهد زمینهء همکاری میان فرانسه و مراکش را در تمامی عرصه ها توسعه دهد.

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه حین ملاقات و گفتگو با آقای ناصر بوریتا، همتای مراکشی اش که بروز سه شنبه ۲ می ۲۰۱۷ (۱۲ ثور ۱۳۹۶) از جانب نامبرده در شهر پاریس مشایعت و پذیرایی شد، فُرصت یافت تا از تحرک رابطهء فرانسه - مراکش ابراز ستایش و قدردانی نماید.

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/maroc/evenements/article/maroc-formation-du-gouvernement-du-premier-ministre-saad-eddine-el-othmani-26

تاریخ نشر 11/05/2017

قسمت بالایی صفحه