مراسم 11 نوامبر 2015 / آبدهء یادبود از کشته شدگان در سفارت، محلی خاطره و گرامیداشت [fr]

JPEG

مانند هر سال، مراسمی جهت گرامیداشت از سالگرد متارکهء سال 1918 (یا تاریخ ختم جنگ جهانی اول 1914 – 1918) در محوطهء سفارت فرانسه در افغانستان برگزار شد.

در این مراسم که از جانب آقای ژان – میشل مارلو سفیر فرانسه ریاست می شد، نخست پیام آقای ژان – مارک تودسشینی سکرتر دولت نزد وزیر دفاع، مسئول رزمندگان اسبق و بخش یادبود، به خوانش گرفته شد. قانون موَرخ 24 اکتوبر 1922، یومی 11 نوامبر را بنام "روز ملی یادبود از فتح و صلح" مسمأ نموده و نافذ گردانید و با تصویب قانون موَرخ 28 فبروری 2012، ساحهء کار بُرد این روز ملی به تمامی کشته شدگان در راه خدمات به فرانسه، بسط پیدا کرد. بدین ترتیب تمام کشور، به همه آنانیکه در راه خدمت و ایثار به فرانسه در طول و بعد از "جنگ بزرگ" (یا جنگ جهانی اول)، بخصوص به آخرین کسانیکه طی عملیات بیرونی جان باخته اند، ادأی احترام می کند.

معهذآ، با حضور جمع کارمندان سفارت و برای نخستین بار بدون موجودیت قطعهء نظامی با ختم مأموریت "پامیر" بتاریخ 31 دسامبر 2014، در مقابل آبدهء یادبود سفارت برای کشته شدگان، یکی پی دیگری اسامی 89 تن از عساکری که در میدان نبرد حین انجام مأموریت شان در افغانستان جان خودرا از دست دادند، به قرائت گرفته شد. در داخل محوطهء سفارت، آبدهء یادبود از کشته شدگان که اسامی این 89 نظامی جان باخته برروی آن تسجیل گردیده است، یک محل خیلی نمادینی از تعهد فرانسه علیه دهشت افگنی است. بالاخره، ضمن مراسم یادشده با تفویض مِدال امنیت داخلی به جگ‌ړن برنارد بووفیوو، نامبرده مفتخر گردید. اعطأی مدال مذکور به ایفای یک دوره وظیفهء مسلکی نمادین و چهار سال وقف زمان در تأمین امنیت سفارت، پاداش می دهد.

JPEG

تاریخ نشر 22/11/2015

قسمت بالایی صفحه