مراسم ختم ماَموریت دفتر منطقوی "یوپُل" (EUPOL) در هرات [fr]

آقای ژان – میشل مارلو سفیر فرانسه و تنی چند از همکاران اروپایی اش، بتاریخ 6 می 2015 مصادف به 16 ثور 1394، در مراسم ختم ماَموریت دفتر منطقوی "یوپُل" (EUPOL) در هرات شرکت ورزیدند. در مراسم مذکور، والی جدید ولایت هرات و همچنان مسئولین محلی عمده پولیس و قضاَ حضور بهم رسانیده بودند.

دفتر منطقوی "یوپُل" در طول سال های گذشته با مقامات در بخش های مختلف، خاصتاً در ساختار پولیس نظم امور اجتماعی، پولیس جنایی و ارتباط میان نیروهای پولیس و نهاد عدلی و قضاَی همکاری نموده است. با مشاهده و ارزیابی از نتایج مثبت و کاراَی همکاری "یوپُل"، تصمیم بر آن شد تا منبعد این دفتر منطقوی مسدود گردد. اما ماَموریت "یوپُل" در افغانستان تا اخیر سال 2016 ادامه خواهد داشت.

فرانسه در فعالیت "یوپُل" بذریعهء امداد مالی اش در بودیجه اروپایی، سهیم است. عملکردهای این ماَموریت امنیتی، مکملهء اولویت های همکاری دوجانبه ما می باشد ؛ در خط مقدم آن، حمایت از پولیس نظم عامه (ANCOP)، مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر و نظارت از سرحدات قرار دارد.

JPEG

تاریخ نشر 13/05/2015

قسمت بالایی صفحه