مراسم ختم دورهً آموزشی مفتشین مرکزی وزارت معارف افغانستان بواسطهً (ام.ال.اف) یا ماموریت "لایک" فرانسوی و برنامهً "الم [fr]

از تاریخ 13 تا 17 سپتامبر 2014 مطابق 22 الی 26 سنبله 1393، 3 متخصص (خانم ادیت براسار مفتشهً آکادمی افتخاری ؛ آقای ژرارد گروو مدیر افتخاری و آقای ایو لوپز مدیر افتخاری) که بذریعهً "ام.ال.اف" فرستاده شده بودند، پنجمین و آخرین دور آموزشی برای مفتشین
مرکزی وزارت معارف افغانستان را تدویر کردند.
این دوران آموزشی که نظر به پیشنهاد معیین اسبق وزارت معارف آقای محمد صدیق پتمن در سال 2012 پذیرفته شده بود، هدف تشکل یک کتلهً تفتیش مرکزی را داشت. با موجودیت رابطهً اعتماد میان وزارت معارف افغانستان، "ام.ال.اف" و برنامهً "الم" از بخش فرهنگی سفارت فرانسه، راهکرد آموزشی آغاز شده در آن زمان، طی 5 ماموریت که آخرین اش در لیسهً ملالی کابل تدوین یافته بود، خاتمه پذیرفت. 51 مفتش از مجموعه این برنامه های آموزشی مستفید شدند. بروز چهارشنبه 17 سپتامبر 2014 مصادف 26 سنبله 1393 طی یک مراسم اختتامیه رسمی با تفویض اسناد از جانب وزارت معارف به مفتشین فوق الذکر تهنیت گفته شد.
مراسم اختتامیه متذکره با حضور داشت معیین وزارت معارف، رئیس تفتیش و رئیس معارف شهر کابل در انستیتیوت فرانسوی افغانستان برگزار شد. از تعهد و کار پیگیر تمام فعالان ذیدخل قدردانی بعمل آمد. فرجام این مرحلهً آموزشی یکباردیگر بازگوی رابطهً اعتماد، دوستی و همکاری میان وزارت معارف و بخش فرهنگی سفارت فرانسه است. این امر از همین حالا پیام آور پروژه های جدید و برنامه های تعلیمی آینده برای مدیران و مسئولین نهاد های تعلیمی افغان می باشد.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه