مراسم تسلیم دهی وسایلی که کشور فرانسه به ریاست مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر وزارت امور داخله افغانستان اهدأ کرده است [fr]

بتاریخ 2 دسامبر 2015 (11 قوس 1394)، سفیر فرانسه در افغانستان، مراسم تسلیم دهی وسایلی را که کشور فرانسه به ریاست مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر وزارت امور داخله افغانستان با شراکت دفتر سازمان ملل متحد علیه مواد مخدر و جرایم اهدأ کرده است، ریاست نمود.

JPEG

فرمایش این وسایل کشف ذرات مواد مخدر حین عملیات پولیس، از جانب افسر ارتباط مواد مخدر مربوط به شعبهء امنیت داخلی سفارت فرانسه در کابل، به نزد یک کمپنی فرانسوی انجام یافته بود. افسر مذکور همچنان فراگیری طرز استفادهء تجهیزات کشف مواد مخدر را به واحدهای عملیاتی پولیس ضد مسکرات افغانستان بعهده داشت.

تاریخ نشر 03/12/2015

قسمت بالایی صفحه