مراسم تحویل گیری وسائل طبی در شفاخانۀ تگاب

Pôle de Stabilité ( شعبه استقرار )به تاریخ 11 جون سال 2011 اولین بستۀ ارسالی لوازم طبی را که از بودجه AFPAK به شفاخانه تگاب در چوکات پرداخت بودجه فوری دو صد هزار یورو در نظر گرفته بود، تحویل داد.

این مراسم در حضور داشت معاون ولایت کاپیسا آقای عزیز الرحمن تواب، ولسوال ولسوالی آخوندزاده، مدیر اداری و مالی ولایتی آقای عبدالمتین صافی و نماینده عالی ملکی برای ولایت کاپیسا و ولسوالی سروبی آقای کریستین تستو، برگذار گردید. شفاخانه تگاب برای نفوس سی هزار باشنده میباشد که نوزده کارمند در آن ایفای وظیفه نموده و روزانه 175 نفر را معاینه میکند.

تجهیزات سنگین که در این هدیه شامل میباشد ( ماشین رادیولوژی، ماشین تعقیم) در خزان از فرانسه ارسال میگردد. این تجهیزات که لست آن توسط هئیت رهبری این مؤسسه به اساس هدایات وزارت صحت عامه افغانستان ترتیب گردیده است در خزان امسال در جریان یک دورۀ آموزشی برای کارکنان صحی شفاخانه در کابل تکمیل میگردد.

تاریخ نشر 21/11/2011

قسمت بالایی صفحه