مراسم افتتاح تشکیل نُهمین لوای پولیس نظم عامه افغانستان [fr]

نهاد پولیس نظم عامه کشور نیرومند با بیشتر از ۱۵۰۰۰ تن از مردان و زنان افغان، از بدو تأسیس اش در سال ۲۰۱۰ از سوی فرانسه حمایت می شود. پولیس نظم عامه که از نمونهء ساختار ژاندارمری سیار کشور فرانسه الهام گرفته است، در عملکردهای به رهبری وزارت امور داخله افغانستان علیه شورش و بغاوت در سر تا سر کشور سهم دارد.

JPEG

بروز یکشنبه ۱۳ مارچ ۲۰۱۶ (۲۳ حوت ۱۳۹۴)، یک هیئت سفارت فرانسه در کابل بدعوت جنرال زمری پیکان فرمانده پولیس نظم عامه درمراسم تشکیل و ایجاد نُهمین لوای پولیس نظم عامه اشتراک ورزید. والی ولایت هلمند این مراسم را درحضورداشت نمایندگان نیروی های مختلف امنیتی و مقامات محلی ریاست می نمود.

نُهمین لوای جدید التأسیس پولیس نظم عامه مستقر در لشکرگاه، باید درعملیاتی مربوط به تحکیم ثبات در ولایت هلمند، یک نقش فعال و بارزی داشته باشد. تحرک نیروها، تجارب رهبران این لوا و همچنان ظرفیت عملیاتی ۵ کندکی که تحت قوماندانی لوای مذکور قرار دارد، شانس های عمده موفقیت اش را تشکیل خواهد داد.

تاریخ نشر 24/05/2016

قسمت بالایی صفحه