مراسم ادأی احترام به قربانیان حملات در پاریس [fr]

JPEG

بروز دوشنبه 16 نوامبر 2015 مصادف به 25 عقرب 1394، سفیر فرانسه مجتمع کامل فرانسوی ها مقیم کابل را در مراسمی جهت یادبود از قربانیان حملات تروریستی 13 نوامبر گذشته در پاریس، گِردهم آورد. سفیر مجتمع فرانسوی ها را از دریافت پیام های همبستگی مقامات افغان به تعقیب وقوع حملات مذکور، مطلع ساخت. یک دقیقه سکوت برسم ادأی احترام به قربانیان مراعات گردید و سخنرانی رئیس جمهور فرانسه در مقابل اعضای پارلمان که در کنگره ای باهم جمع شده بودند، بطور مستقیم پخش شد.

تاریخ نشر 22/11/2015

قسمت بالایی صفحه