مراسم اختتامیهء روند مشاوره ها و نظرخواهی های شهروندی درمورد اروپا با حضورداشت خانم ناتالی لوازو، وزیر مسئول امور اروپا (۳۰ اکتوبر ۲۰۱۸ / ۸ عقرب ۱۳۹۷)

خانم ناتالی لوازو، وزیر مسئول امور اروپا در وزارت امور خارجه جمهوری فرانسه، بساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۳۰ اکتوبر ۲۰۱۸ میلادی مطابق به ۸ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی، اجلاس مجمع مشاوره ها و نظرخواهی های شهروندی درمورد اروپا را در مقر شورای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی واقع شهر پاریس گشود.

JPEG

این رویداد به روند مشاوره ها و نظرخواهی های شهروندی درمورد اروپا را که به ابتکار رئیس جمهوری فرانسه در بهار گذشته آغاز گردیده بود، نقطهء پایان بخشید.

طی این روز، آنانیکه از ماه اپریل (حمل/ثور) گذشته بدینسو مجالس مشاوره ها و نظرخواهی ها را تنظیم نموده بودند، تجارب شان را باهم شریک ساختند، و تمامی پیشنهاداتی را که توانستند جمع آوری کنند، به مقامات ذیصلاح ارجاع دادند.

آگاهان مستقل کُمیسیون ملی گفتمان عامه (سی.ان.دی.پی.) همه داده های مشاوره ها و نظرخواهی های شهروندی را تجزیه و تحلیل نموده، و بتاریخ ۱۹ نوامبر(۲۸ عقرب) یک خلاصه گزارش را گسیل خواهند داشت.

هر یک از دول عضو اشتراک کننده بنوبهء خویش یک بازسازی شده ای ملی این نوع را ارائه خواهد کرد. اسناد مذکور و همچنان یک موجزی اروپایی بتاریخ ۱۴ دسامبر (۲۳ قوس) آینده حین برگزاری اجلاس شورای اروپا، به روئسای دولت و حکومت معرفی و سپرده خواهد شد.

JPEG

این ابتکار مردمی بی پیشینه به ۰۰۰ ۶۰ فرانسوی که بعضاً خودرا با اروپا بیگانه احساس می کردند، زمینهء ابراز انتقادات، بیم و نگرانی و پیشنهادات شان را در قبال اتحادیهء اروپای آینده فراهم ساخت. هکذأ، تا بتاریخ ۳۱ اکتوبر (۹ عقرب) سال جاری، بیش از ۱۰۰ ۱ محفل مشاوره ها و نظرخواهی ها چه در سرتاسر سرزمین فرانسه، و چه هم در تجمعات و ساحات گرد و نواحی شهری و مناطق روستایی انسجام یافته، برگزار گردید.

خانم ناتالی لوازو در ۵۳ جلسهء مشاوره ها و نظرخواهی های شهروندی در سرتاسر فرانسه ( در شهرهای بوردو، سَنت – اومِر، آنژهِ، پِرپینیان، نانسی...) و در قارهء اروپا (بطور مثال در کشور های ایرلند، کرواسی، اسپانیا، جمهوریت چِک، دنمارک)، بدور موضوعات گوناگونی چون زراعت، اروپای اجتماعی، اروپای دفاعی، تحرک و آمد و شُد محصلین، سیاحت، مبارزه علیه فقر و تنگدستی، اشتغالزایی اشتراک ورزید.

JPEG

موازی با این روال، یک روند مشاوره و نظرخواهی بر خط مجازی بیش از ۰۰۰ ۵۰ تن را در اروپا گردهم آورد. جهت اخذ معلومات مزید در زمینه، لطفاً سکوی مشاوره و نظرخواهی های شهروندی را مرور کنید : https://www.quelleestvotreeurope.fr/je-participe.html

جهت دریافت اطلاعات بیشتر :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/des-consultations-citoyennes-pour-refonder-l-europe/article/cloture-des-consultations-citoyennes-sur-l-europe-en-presence-de-nathalie

تاریخ نشر 05/11/2018

قسمت بالایی صفحه