مراسمِ ختم سال تعلیمی در حربی ښوونځی کابل [fr]

بروز شنبه 13 دسامبر 2014 مطابق 22 قوس 1393، مراسم اختتامِ سال تعلیمی در لیسهَ عالی حربی ښوونځی کابل برگزار گردید.

تحت ریاستِ آقای جوهری معاون وزارت دفاع ملی، مسئول تعلیم و تربیه و کارمندان، مراسم با سخنرانی های پُرشور، مملو از امید و تشویقِ مقامات ملکی و نظامی، خطاب به حاضرین جوان آغاز شد و با اعطاَی رسمی شهادتنامه ها به 512 تن از فارغ التحصیلان جدید خاتمه یافت.

JPEG

بدین مناسبت، دگروال ژان – میشل میییِ اَتشه نظامی در کابل با تفویض شهادتنامه به یکی از فارغ التحصیلان ممتازِ مکتب حربی، حضور و سرمایه گذاری فرانسه را در این نهادِ معتبر تثبیت کرد.

JPEG

در آیندهء نزدیک برنامه تقربِ مرکز تعلیمی حربی ښوونځی با یک مکتب نظامی فرانسه، جهت ایجاد تبادلات و مراودات میان شاگردان افغان و فرانسوی و همچنان برای فراهم سازی زمینهَ اهدای چند جایی در صنف آمادگی برای مکاتب بزرگ یا (CPGE) و بهبودی سویهَ لسان فرانسوی ای نامزدان آینده به کانکورهای شمولیت در "سنت-سیر و EMIA"، تحت مطالعه قرار دارد.

تاریخ نشر 22/12/2014

قسمت بالایی صفحه