مراتب تبریکات و تهنیات امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه به کوور دیپلوماتیک (پاریس، ۴ جنوری ۲۰۱۸ / ۱۴ جدی ۱۳۹۶)

"(...) خطوط اساسی جمهوری فرانسه بر محور چهار اولویت تمرکز داشته، توسعه می یابد : امنیت، استقلال، همبستگی و نفوذ. این چهار اولویت، کماکان اولویت های دیپلوماسی مان برای سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی) محسوب خواهد گردید. اولویت های مذکور مکمله همدیگر بوده، یک مجموعه، یک مسیر، یک کتلهء یکپارچه و منسجم و یک دیدگاهی از کُل را تشکیل داده که در تمامی عملکردهای مان اکیداً تجلی یافته، دریافت می گردد."

JPEG

تاریخ نشر 08/01/2018

قسمت بالایی صفحه