مدیرهء انستیتیوت فرانسه در افغانستان با اخذ مدال "لژیون دونور" مفتخر گردید [fr]

بتاریخ ۲۱ دسامبر ۲۰۱۵ (۳۰ جدی۱۳۹۴)، آقای ژان – میشل مارلو سفیر فرانسه در افغانستان، در سالون های هوتل وزیر واقع "کیِ دورسیِ" (وزارت امور خارجه فرانسه)، نشان ملی "شوالیهِ دو لا لژیون دونور" را به خانم لورانس لوواسور مدیرهء انستیتیوت فرانسه در افغانستان اعطأ نمود.

سفیر فرانسه حین تفویض مدال به خانم لوواسور :
JPEG

خانم لوواسور بحیث هیئت مدیرهء انستیتیوت فرانسه در افغانستان یا "ایفا" در ماه سپتامبر ۲۰۱۳ به کابل آمد و در آن نهاد فرهنگی و هنری دست به بذل مساعی گسترده به یک سلسله فعالیت های پیگیر و متنوع الشکل زد و بدینترتیب توانست انستیتیوت مذکور را به یگانه جایگاه حمایت از ابتکارات محلی و تبادلات بین فرهنگ ها در تمام افغانستان مبدل سازد. انستیتیوت فرانسه در افغانستان، "ایفا" که قبلاً در اثر زحمات پیهم اسلاف اش در محیط فرهنگی افغان و بین الملل شناخته شده بود، با مدیریت این خانم بدون شک صاحب بُعد جدیدی شد.

حاضرین در سالون های هوتل وزیر در "کیِ دورسیِ" :
JPEG

متأسفانه در ماه دسامبر ۲۰۱۴، برنامه های انستیتیوت فرانسه در افغانستان با حملهء انتحاری در اودیتوریم که منجر به کشته شدن دو تن گردید، بطور غم انگیزی متوقف شد. وآکنش های آنی تعداد کثیری از افغان ها، شرکای معمول انستیتیوت یادشده یا افراد ناشناس، بر نقشی که خانم لوواسور بواسطهء قوت اعتقاد، خدمتگزاری تام و جرأت آرام اش به انستیتیوت فرانسه در افغانستان - این مکانی غیرقابل تعویض و بی مانند در خدمت فرهنگ و تبادلات - بخشید، گواهی می دهند.

JPEG

معهذآ، تمنیات گرم خودرا به خانم لورانس لوواسور ابراز داشته و گشایش مجدد و سریع انستیتیوت فرانسه در افغانستان را آرزومندیم !

JPEG

تاریخ نشر 25/01/2016

قسمت بالایی صفحه