مدیترانه – انستیتیوت مطالعات عالی دفاع ملی : یازدهمین دور اجلاس بین المللی اروپا - مدیترانه (۳ مارچ ۲۰۱۷ / ۱۳ حوت ۱۳۹۵)

از تاریخ ۲ الی ۹ مارچ ۲۰۱۷ (از ۱۲ تا ۱۹ حوت ۱۳۹۵)، وزارت امورخارجه و انکشاف بین المللی فرانسه با اشتراک و بذل مساعی انستیتیوت مطالعات عالی دفاع ملی، یازدهمین دور اجلاس بین المللی اروپا - مدیترانه را در پاریس برگزار نمود.

JPEG

بیست و هفت سامع ملکی و نظامی با گردهمایی هفده کشور چهار اطراف بحیرهء مدیترانه یا ممالکی که ماحول و فضا مدیترانه برای آنها حایز اهمیت راهبردی است، در روند و امور اجلاس اشتراک ورزیدند.

اشتراک کنندگان درمورد تعاملات مربوط به امنیت و ثبات، سیاست مدیترانه ای اتحادیهء اروپا، سیاست جغرافیایی انرژی و پالیسی های امور پناهجویی، بحث و تبادل نظر نمودند.

جهت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du-ministere/actualites-du-ministere-des-affaires-etrangeres-et-du-developpement/article/mediterrannee-11eme-session-internationale-euro-mediterranee-de-l-institut-des

تاریخ نشر 05/03/2017

قسمت بالایی صفحه